REGULAMIN ZWIEDZANIA

Mobilnego Muzeum Multimedialnego

 

Mobilne Muzeum Multimedialne, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Mobilnym Muzeum”, jest projektem kulturalnym i edukacyjnym, realizowanym z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.


1. Mobilne Muzeum wykorzystuje zestaw nowoczesnych stanowisk multimedialnych, służących do prezentacji treści o charakterze historycznym, w tym m.in. kioski informacyjne oparte  na  technologii  ekranów  dotykowych,  z zainstalowanymi interaktywnymi aplikacjami. Wystawa została także wyposażona  w urządzenia holograficzne (piramidy holograficzne i holoboxy).  


2. W Mobilnym Muzeum znajduje się interaktywne stanowisko fotograficzne – FOTOBUDKA. Zasady korzystania z FOTUBUDKI określa odrębny regulamin.  


3. W Mobilnym Muzeum wystawiona jest Księga z Okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w której swój podpis złożyć mogą wszyscy obywatele chcący uczcić stulecie odrodzenia państwa polskiego. 


4. Wstęp do Mobilnego Muzeum jest bezpłatny.


5. Mobilne Muzeum jest otwarte dla zwiedzających: 1) pierwszego dnia ekspozycji - w godzinach od 12.00        do 18.00, 2) drugiego dnia ekspozycji - w godzinach od 10.00 do 16.00. 


6. Zabrania się wstępu do Mobilnego Muzeum osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte reguły zachowania w miejscach publicznych czy też zagraża bezpieczeństwu urządzeń multimedialnych znajdujących się na terenie wystawy.  


7. Zabrania się: 1) wprowadzania do Mobilnego Muzeum zwierząt; 2) wnoszenia do Mobilnego Muzeum broni palnej, ostrych i niebezpiecznych narzędzi oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym łatwopalnych lub wybuchowych; 3)  wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania.


8. Na terenie Mobilnego Muzeum zabrania się także: 1) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;            2) jedzenia i picia; 3) śmiecenia.


9. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Mobilnego Muzeum oraz są odpowiedzialni za ich czyny. 


10. Korzystanie z urządzeń multimedialnych, stanowiących wyposażenie Mobilnego Muzeum, dozwolone jest wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem tych urządzeń. 


11. W module ekspozycyjnym jednocześnie może przebywać 25 zwiedzających.


12. Na terenie Mobilnego Muzeum dopuszcza się używania aparatów fotograficznych oraz kamer wideo, ale jedynie wówczas, gdy nie będzie to przeszkadzać innym zwiedzającym. Aparaty fotograficzne i kamery wideo mogą być używane wyłącznie bez lamp błyskowych. Wykonane zdjęcia oraz materiały filmowe mogą służyć jedynie do celów prywatnych, przy czym organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób, które zostały uwidocznione na fotografiach oraz materiałach filmowych wykonanych przez zwiedzających.


13. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę Mobilnego Muzeum.  

 

 

 

 

REGULAMIN I INSTRUKCJA FOTOBUDKI

 

1. FOTOBUDKA funkcjonuje jako część Mobilnego Muzeum Multimedialnego, w ramach projektu realizowanego w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 


2. FOTOBUDKA umożliwia wykonanie zdjęcia pojedynczej osoby. Zdjęcie osoby zostanie umieszczone na cyfrowo generowanym tle i layoucie związanym z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości. Użytkownik ma możliwość wysłania zdjęcia na wybrany przez siebie adres e-mail.  


3. Korzystanie z FOTUBUDKI jest dobrowolne i odbywa się na zasadach wynikających z dalszych postanowień     niniejszego     Regulaminu.     Skorzystanie     z     usługi     FOTUBUDKI     jest    równoznaczne  z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.


4. Użytkownik odpowiada na zasadach  ogólnych  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  przy  okazji  korzystania  z FOTOBUDKI, co oznacza odpowiedzialność zarówno za szkody będące konsekwencją uszkodzenia samej FOTOBUDKI jak i panelu sterowania FOTOBUDKI. 


5. Na panelu FOTOBUDKI pojawiają się odpowiednie komendy/zapytania, których wybór warunkuje możliwość skorzystania z usług oferowanych przez FOTOBUDKĘ. 


6. Na panelu FOTUBUDKI pojawia się komunikat KORZYSTASZ Z FOTOBUDKI i pytanie: „CZY MASZ UKOŃCZONE |16 LAT?”. W przypadku, w którym na panelu FOTUBUDKI użytkownik, na powyższe pytanie udzieli  odpowiedzi  „NIE”,  to  wówczas  na  panelu  FOTUBUDKI  pojawi  się  następująca  prośba:  „PROSZĘ  O WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ TWOICH OPIEKUNÓW NA WYKORZYSTANIE TWOJEGO WIZERUNKU DLA POTRZEB     ZWIĄZANNYCH      Z      PROMOWANIEM      MOBILNEGO      MUZEUM      MULTIMEDIALNEGO  I WYKORZYSTANIEM PRZEZ KANCELARIĘ PREZYDENTA RP TWOICH DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI”. Wyrażenie zgody pozwoli na skorzystanie przez użytkownika, który nie ma ukończonych 16 lat, z funkcjonalności oferowanych przez FOTOBUDKĘ.

 
7 . Następnie pojawia się pytanie: „CZY WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE TWOJEGO WIZERUNKU DLA POTRZEB ZWIĄZANNYCH Z PROMOWANIEM MOBILNEGO MUZEUM MULTIMEDIALNEGO?”. Brak zgody nie ogranicza możliwości skorzystania z funkcjonalności ofertowanych przez FOTOBUDKĘ. Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). 


8. Pojawi się następujące pytanie: „CZY CHCESZ PRZESŁAĆ WYKONANE ZDJĘCIE NA WSKAZANY PRZEZ SIEBIE ADRES E-MAIL?”. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, użytkownik samodzielnie wpisuje na panelu FOTOBUDKI adres e-mail, na  które  zostanie  wysłane  zdjęcie  wykonane  w FOTOBUDCE. 


9. Ze  względu   na   to,   że   wskazany   przez   użytkownika   adres   e-mail   stanowi  dane  osobowe,  zgodnie  z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. U. UE. L.2016.119.1 (dalej: RODO), Organizator informuje, że administratorem pozyskanych danych osobowych jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki zdjęcia, zgodnie z dyspozycją użytkownika oraz korzystania z zezwolenia na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator, któremu Kancelaria Prezydenta RP powierzyła przetwarzanie danych. Natomiast w zakresie rozpowszechnianego wizerunku odbiorcą może być każdy, kto zapozna się z rozpowszechnianą fotografią. Dane będą przechowywane przez okres, w jakim wykorzystywany będzie wizerunek osoby udzielającej zezwolenia. 

 


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Kancelarii Prezydenta RP znajduje się na stronie internetowej www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych

REGULAMIN

ZWIEDZANIA PDF

REGULAMIN

FOTOBUDKI PDF

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Mobilnego Muzeum Multimedialnego

 

Mobilne Muzeum Multimedialne, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Mobilnym Muzeum”, jest projektem kulturalnym i edukacyjnym, realizowanym z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.


1. Mobilne Muzeum wykorzystuje zestaw nowoczesnych stanowisk multimedialnych, służących do prezentacji treści o charakterze historycznym, w tym m.in. kioski informacyjne oparte  na  technologii  ekranów  dotykowych,  z zainstalowanymi interaktywnymi aplikacjami. Wystawa została także wyposażona  w urządzenia holograficzne (piramidy holograficzne i holoboxy).  


2. W Mobilnym Muzeum znajduje się interaktywne stanowisko fotograficzne – FOTOBUDKA. Zasady korzystania z FOTUBUDKI określa odrębny regulamin.  


3. W Mobilnym Muzeum wystawiona jest Księga z Okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w której swój podpis złożyć mogą wszyscy obywatele chcący uczcić stulecie odrodzenia państwa polskiego. 


4. Wstęp do Mobilnego Muzeum jest bezpłatny.


5. Mobilne Muzeum jest otwarte dla zwiedzających: 1) pierwszego dnia ekspozycji - w godzinach od 12.00     

  do 18.00, 2) drugiego dnia ekspozycji

- w godzinach od 10.00 do 16.00. 


6. Zabrania się wstępu do Mobilnego Muzeum osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się

w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte reguły zachowania w miejscach publicznych czy też zagraża bezpieczeństwu urządzeń multimedialnych znajdujących się na terenie wystawy.  


7. Zabrania się: 1) wprowadzania do Mobilnego Muzeum zwierząt; 2) wnoszenia do Mobilnego Muzeum broni palnej, ostrych i niebezpiecznych narzędzi oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym łatwopalnych lub wybuchowych; 3)  wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania.


8. Na terenie Mobilnego Muzeum zabrania się także: 1) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;           

2) jedzenia i picia; 3) śmiecenia.


9. Rodzice i opiekunowie dzieci oraz opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Mobilnego Muzeum oraz są odpowiedzialni za ich czyny. 


10. Korzystanie z urządzeń multimedialnych, stanowiących wyposażenie Mobilnego Muzeum, dozwolone jest wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem tych urządzeń. 


11. W module ekspozycyjnym jednocześnie może przebywać 25 zwiedzających.


12. Na terenie Mobilnego Muzeum dopuszcza się używania aparatów fotograficznych oraz kamer wideo, ale jedynie wówczas, gdy nie będzie to przeszkadzać innym zwiedzającym. Aparaty fotograficzne i kamery wideo mogą być używane wyłącznie bez lamp błyskowych. Wykonane zdjęcia oraz materiały filmowe mogą służyć jedynie do celów prywatnych, przy czym organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób, które zostały uwidocznione na fotografiach oraz materiałach filmowych wykonanych przez zwiedzających.


13. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę Mobilnego Muzeum.  

 

 

 

 

REGULAMIN I INSTRUKCJA FOTOBUDKI

 

1. FOTOBUDKA funkcjonuje jako część Mobilnego Muzeum Multimedialnego,

w ramach projektu realizowanego

w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 


2. FOTOBUDKA umożliwia wykonanie zdjęcia pojedynczej osoby. Zdjęcie osoby zostanie umieszczone na cyfrowo generowanym tle i layoucie związanym

z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości. Użytkownik ma możliwość wysłania zdjęcia na wybrany przez siebie adres e-mail.  


3. Korzystanie z FOTUBUDKI jest dobrowolne i odbywa się na zasadach wynikających z dalszych postanowień     niniejszego     Regulaminu.     Skorzystanie     z     usługi     FOTUBUDKI     jest    równoznaczne 

z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.


4. Użytkownik odpowiada na zasadach  ogólnych  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  przy  okazji  korzystania 

z FOTOBUDKI, co oznacza odpowiedzialność zarówno za szkody będące konsekwencją uszkodzenia samej FOTOBUDKI jak i panelu sterowania FOTOBUDKI. 


5. Na panelu FOTOBUDKI pojawiają się odpowiednie komendy/zapytania, których wybór warunkuje możliwość skorzystania z usług oferowanych przez FOTOBUDKĘ. 


6. Na panelu FOTUBUDKI pojawia się komunikat KORZYSTASZ Z FOTOBUDKI i pytanie: „CZY MASZ UKOŃCZONE |16 LAT?”. W przypadku, w którym na panelu FOTUBUDKI użytkownik, na powyższe pytanie udzieli  odpowiedzi  „NIE”,  to  wówczas  na  panelu  FOTUBUDKI  pojawi  się  następująca  prośba:  „PROSZĘ  O WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ TWOICH OPIEKUNÓW NA WYKORZYSTANIE TWOJEGO WIZERUNKU DLA POTRZEB     ZWIĄZANYCH     

Z      PROMOWANIEM      MOBILNEGO      MUZEUM      MULTIMEDIALNEGO 

I WYKORZYSTANIEM PRZEZ KANCELARIĘ PREZYDENTA RP TWOICH DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI”. Wyrażenie zgody pozwoli na skorzystanie przez użytkownika, który nie ma ukończonych 16 lat, z funkcjonalności oferowanych przez FOTOBUDKĘ.

 
7 . Następnie pojawia się pytanie:

„CZY WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE TWOJEGO WIZERUNKU DLA POTRZEB ZWIĄZANNYCH Z PROMOWANIEM MOBILNEGO MUZEUM MULTIMEDIALNEGO?”. Brak zgody nie ogranicza możliwości skorzystania

z funkcjonalności ofertowanych przez FOTOBUDKĘ. Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). 


8. Pojawi się następujące pytanie: „CZY CHCESZ PRZESŁAĆ WYKONANE ZDJĘCIE NA WSKAZANY PRZEZ SIEBIE ADRES E-MAIL?”. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, użytkownik samodzielnie wpisuje na panelu FOTOBUDKI adres e-mail, na  które  zostanie  wysłane  zdjęcie  wykonane  w FOTOBUDCE. 


9. Ze  względu   na   to,   że   wskazany   przez   użytkownika   adres   e-mail   stanowi  dane  osobowe,  zgodnie  z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. U. UE. L.2016.119.1 (dalej: RODO), Organizator informuje, że administratorem pozyskanych danych osobowych jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki zdjęcia, zgodnie z dyspozycją użytkownika oraz korzystania z zezwolenia na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku. Odbiorcą danych osobowych jest Organizator, któremu Kancelaria Prezydenta RP powierzyła przetwarzanie danych. Natomiast w zakresie rozpowszechnianego wizerunku odbiorcą może być każdy, kto zapozna się z rozpowszechnianą fotografią. Dane będą przechowywane przez okres,

w jakim wykorzystywany będzie wizerunek osoby udzielającej zezwolenia. 

 


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Kancelarii Prezydenta RP znajduje się na stronie internetowej

www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych

Szczegółowych informacji o projekcie udziela

Krzysztof Budziński – koordynator trasy przejazdu Mobilnego Muzeum Multimedialnego

+48 501-189-387               k.budzinski@toproduction.pl